کنسول بازی


 Sony PlayStation 4 - 500GB Region 3

Sony PlayStation 4 - 500GB Re...

اوایل بهار 2013، سونی در مراسمی تحت عنوان "آینده را ببینید!" که در شهر نیویورک برگزار شد، از نسل ب..

 

 Sony PlayStation 4 - 500GB Region 1

Sony PlayStation 4 - 500GB Re...

اوایل بهار 2013، سونی در مراسمی تحت عنوان "آینده را ببینید!" که در شهر نیویورک برگزار شد، از نسل ب..

 

 Microsoft Xbox 360 super Slim 250 GB

Microsoft Xbox 360 super Slim...

Xbox 360 Slim با طراحی زیبا و عملکرد قوی خود، سهم بزرگی از فروش کنسولهای بازی در جهان را چه در میا..